List pre pána Veselého

Autor: Ján Gašo | 18.3.2012 o 17:05 | (upravené 26.3.2012 o 13:32) Karma článku: 5,57 | Prečítané:  764x

Od 1.3. sa snažím dopátrať, čo mali znamenať policajné manévre pred NR SR dňa 29.2... Keďže na otázky pre pána Lipšica mi čiastočné odpovede poslala polícia (otázky aj odpovede si môžete pozrieť tu), pričom nevpustenie ľudí údajne koordinoval pán Mgr. Ferdinand Veselý, rozhodol som sa listom poprosiť o vyjadrenie aj jeho. Prípadnú odpoveď zverejním ako aktualizáciu tohto blogu. Môj list znel nasledovne:

Dobrý deň pán Veselý,

Na základe udalostí z 29.2. ktoré sa odohrali v priestoroch a pred priestormi NR SR, som 1.3. v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadal ministerstvo vnútra o vyjadrenie aj k otázke: Prečo mne, slušnému občanovi tejto krajiny bolo políciou zabránené zúčastniť sa zasadnutia NR SR, napriek tomu že mám na to ústavné právo, kapacita pre hostí aj podľa vyjadrení poslancov nebola naplno využitá a tí hostia čo sa tam nachádzali sa v tom čase ešte správali slušne?“ 15.3. som obdržal odpoveď z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, kde bola na prvú otázku nasledujúca odpoveď: „Ohľadom okolností týkajúcich sa  obmedzenia prístupu k budove NR SR, Vám   oznamujem, že vstupný režim bol riešený pracovníkmi odboru obrany, bezpečnosti a ochrany kancelárie NR SR, pričom túto činnosť koordinoval jej riaditeľ p. Mgr. Ferdinand Veselý.“ Keďže ma tak vlastne odporučili na Vás, poprosím Vás o odpoveď na moju otázku a pridávam ďalšie dve aby sa prípadne vylúčili šíriace sa špekulácie:

  1. Prečo mne, slušnému občanovi tejto krajiny bolo políciou zabránené zúčastniť sa zasadnutia NR SR, napriek tomu že mám na to ústavné právo, kapacita pre hostí aj podľa vyjadrení poslancov nebola naplno využitá a tí hostia čo sa tam nachádzali sa v tom čase ešte správali slušne?
  2. Ako sa dostali na balkón osoby na priloženej fotografii (hlavne prvý a štvrtý rad), keďže ja som od rána čakal vonku, pokiaľ miesto uvoľnia postihnuté deti, ale aj po ich odchode bol balkón opäť plný? (Podotázka: Je pravda, že časť z ľudí na foto sú policajti?)
    foto:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2434904250836&set=o.379715198707022&type=1&theater
  3. Prečo si páni ochrankári nasadili kožené rukavice (vidieť im ich na rukách v 14-tej sekunde tohto videa? (Podotázka: Je pravda, že ich používajú na ochranu ruky pri údere a taktiež aby nezanechávali obtlačky prstov?)

Ďakujem za skorú odpoveď.

PS: kópiu tohto listu som zverejnil na svojom blogu na sme.sk

S pozdravom

Občan Ján GašoODPOVEĎ zo dňa 26.3.2012

Vážený pán Gašo,

Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR") je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky.

Budovy, v ktorých sídli a kde sa konajú jej zasadnutia a zasadnutia jej orgánov, nie sú verejné objekty s otvoreným neobmedzeným vstupom pre verejnosť a vzhľadom na ich význam a vzhľadom na Uznesenie vlády č. 1104/2000, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Smernicu č. 10/2011 vedúceho Kancelárie NR SR o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb, vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch Kancelárie NR SR, platia v nich režimové a bezpečnostné opatrenia.

Kancelária NR SR v súlade so znením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je povinná vytvárať technické, materiálne, organizačné a bezpečnostné podmienky pre nerušenú ústavodarnú, zákonodarnú a kontrolnú činnosť NR SR, prácu jej poslancov a výborov NR SR. Jednou z úloh, ktoré na základe znenia uvedeného zákona Kancelária NR SR plní, je aj zabezpečenie verejnosti priebehu schôdzí NR SR a výborov NR SR, ak sú tieto rokovania verejné. Túto úlohu plní najmä účasťou verejnosti na rokovaniach, účasťou  masmédií  na rokovaniach a  zverejňovaním obrazového a zvukového  prenosu zo schôdzí NR SR na webovej stránke NR SR.

Vychádzajúc z uvedeného zákona vydala Kancelária NR SR Smernicu č. 10/2011 vedúceho Kancelárie NR SR o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb, vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch Kancelárie NR SR, v ktorej je okrem iného, aj detailne rozpracovaný režim a podmienky pri dodržaní ktorých môžu vstupovať osoby do budov       NR SR počas schôdzí NR SR a mimo nich.

Na deň 29. február 2012 zvolal predseda NR SR schôdzu NR SR. Táto schôdza bola zvolaná mimo dlhodobo plánované schôdze NR SR. Na základe informácií v masmédiách o tom, že pred budovou NR SR bude uskutočnené v ten istý deň aj protestné zhromaždenie a vychádzajúc z predošlých skúseností, keď dochádzalo pri podobných zhromaždeniach k zneužitiu týchto zhromaždení jednotlivými osobami, k ničeniu majetku, vandalizmu a ohrozovaniu bezpečnosti, pristúpila Kancelária NR SR k dôslednejším bezpečnostným opatreniam. Úlohou týchto opatrení bolo zabezpečiť zákonnými prostriedkami v spolupráci s políciou SR dodržanie ustanovení zákona č. 84/1990 Zb., kde je doslovne zakázané zhromaždenie v okruhu menej ako 50 m od budov zákonodarného zboru alebo miest, kde tento zbor rokuje. Pred desiatou hodinou sa zhromaždilo v okolí budovy NR SR cca 100 osôb. Mnohí z nich držali v rukách transparenty, prevolávali heslá a výzvy aj pomocou megafónov. Tým sa naplnila definícia uvedená v zákone č. 84/1990 Zb., a jednoznačne sa jednalo o verejné zhromaždenie. V dôsledku toho, že dochádzalo k snahám preniesť toto zhromaždenie do vzdialenosti menšej ako 50 m od  budovy NR SR, boli vykonané zákonné úkony vedúce k dodržaniu zákonom uvádzanej vzdialenosti.

Kancelária NR SR, uvedomujúc si, že v tomto zhromaždení sú aj občania, ktorí chcú navštíviť budovu NR SR za účelom priameho sledovania priebehu schôdze NR SR a v snahe dodržať  ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú schôdze NR SR v súlade aj s ustanovením Čl. 83 ods. 3 Ústavy SR verejné, pristúpila k organizačným opatreniam, ktoré umožňovali pomocou strážnej služby vstup záujemcov do budovy NR SR. Počet týchto osôb bol však obmedzený okamžitou  voľnou kapacitou miest určených na tento účel.

Jediný priestor, z ktorého je možné priamo sledovať priebeh schôdze NR SR je balkón rokovacej sály NR SR. Jeho kapacitné možnosti sú obmedzené architektonickým riešením, kde musí Kancelária NR SR prihliadať aj na ustanovenie ods. 15 bodu 15.2.1 Prílohy 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, podľa ktorého pre jedného zamestnanca má byť na pracovisku voľná podlahová plocha najmenej 2 m2 okrem zariadení a spojovacej cesty. Šírka voľnej plochy na pohyb nemá byť v žiadnom mieste zúžená na menej ako 1 meter.

Z uvedeného vyplýva, že Kancelária NR SR môže povoliť vstup osôb na balkón len do naplnenia celkovej kapacity počtu osôb, čo po prepočte podľa vyššie uvedeného nariadenia vlády je 29 osôb. Tieto miesta obsadzujú jednak novinári a zástupcovia masmédií, členovia diplomatických zborov, osoby vyslané rôznymi inštitúciami v rámci profesionálneho záujmu, asistenti poslancov a samozrejme aj ostatná verejnosť. Kancelária NR SR a jej poverení organizační pracovníci nikdy nesledovali, kto tieto miesta obsadzuje. Jediné kritérium je voľné miesto. Podľa tohto kritéria sú aj uvádzané ďalšie osoby na uvoľnené miesta. Členovia poriadkovej služby Kancelárie NR SR a bezpečnostných zložiek Ministerstva vnútra SR nie sú do celkového počtu 29 osôb zdržujúcich sa na balkóne započítavaní.

V určitých časových rozpätiach sa môže zdať, že niektoré miesta sú voľné, ale napríklad zástupcovia masmédií majú dosť veľký pohyb v rámci svojich spravodajských povinností a nie sú vždy na miestach, niekedy si pozvú poslanci NR SR osoby z radov verejnosti (tak sa stalo aj 29. 2. 2012), ktoré zavedú na balkón a neskôr si tieto osoby pozvú na určitý čas do svojich pracovných priestorov a potom sa s nimi opäť vrátia.      Dôkazom toho, že Kancelária NR SR nikdy nevylučovala účasť verejnosti a ani neselektovala kto sa na schôdzi NR SR zúčastní, ja aj fakt, že v uvedený deň sa priebežne na sledovaní schôdze zúčastnilo 66 občanov z radov verejnosti, 26 osôb z radov stálych pozorovateľov (sú to osoby pracovne vyslané jednotlivými inštitúciami)  a odhadom asi 120 zástupcov masmédií. Táto skutočnosť je zrejmá aj z obrazových záberov  uverejnených v jednotlivých slovenských televíziách a ktoré jasne dokazujú, že sledovania schôdze NR SR sa zúčastnili aj osoby, ktoré svojím správaním narúšali priebeh schôdze, čím porušovali zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a Smernicu č. 10/2011 vedúceho Kancelárie NR SR o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb, vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch Kancelárie NR SR.

Vážený pán Gašo,

je mi ľúto, ak ste sa nemohli zúčastniť sledovania schôdze NR SR dňa 29. 2. 2012.   Kancelária NR SR postupovala vo všetkých svojich činnostiach vždy v súlade s platnými zákonmi a právnymi predpismi a nikdy nerozlišovala, ani v minulosti v podobných situáciách, kto a prečo protestuje. Postupuje tak aj v prípade umožňovania návštev verejnosti na schôdzach NR SR a aj v bezpečnostných a organizačných opatreniach. Ubezpečujem Vás, že  bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zavedené v objektoch NR SR, sú štandardné a v podobnej forme sú uplatňované vo všetkých parlamentoch Európskej únie. Kancelária NR SR si nie je vedomá žiadneho porušenia zákona a ani morálnych a etických princípov vo vzťahu k právam občanov Slovenskej republiky.

Záverom mojej odpovede mi dovoľte informovať Vás o tom, že K-NR SR pracuje na návrhoch nového systému organizácie vstupu všetkých osôb na balkón rokovacej sály. Tento systém síce nevyrieši hlavný problém s nedostatkom miesta na balkóne rokovacej sály a v prípade veľkého záujmu budú aj osoby ktoré sa tam nedostanú, umožní však verejnú kontrolu nad voľnými miestami a bude určite spravodlivejší.

Verím, že toto moje vysvetlenie prijmete s porozumením, za čo Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Mgr. Ferdinand Veselý

riaditeľ odboru

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bašternák sa nakoniec môže trestu vyhnúť, lebo správkyňa nekoná

Podnikateľ blízky Smeru previedol majetok, aby mu ho štát nevzal. Zatiaľ mu to vychádza.

Dobré ráno

Dobré ráno: Odysea za funkčným Ústavným súdom je za nami. Čo teraz?

Na súde je viac ako tisíc nevybavených prípadov.

STĹPČEK JAKUBA FILA

Čí človek je správkyňa v Bašternákovom konkurze?

Cieľom trestu bolo z Bašternáka vyžmýkať všetky nelegálne eurá.


Už ste čítali?